Preken 2017

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. We stellen het prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen. Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
24-09-2017 Stromen van levend water uit je binnenste  
  Iedereen is op zoek naar echte en blijvende vrede, vreugde en liefde. Dit is onder andere wat Jezus bedoelt wanneer Hij spreekt over 'stromen van levend water uit je binnenste'. Vaak proberen wij dit vinden op de verkeerde plekken of proberen wij het zelf voor elkaar te krijgen. Dit kan je vergelijken met waterbakken die geen water kunnen houden. Drie daarvan worden in deze preek behandeld, met elke keer wat daar tegenover staat, waar de Heer ons toe uitnodigt.   
  download
17-09-2017 Stromen van levend water uit je binnenste  
  Tijdens het Loofhuttenfeest vond, op de laatste dag van het feest, de zogenaamde waterceremonie plaats. Terwijl water uit de bron van Gichon werd uitgestort over het altaar begon het volk te juichen en te zingen, waarbij ze Jesaja 12:3 citeerden: "Dan zult u met water vreugde scheppen uit de bronnen van het heil." Op deze dag zegt Jezus: "Een ieder die in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." Wat is ervoor nodig dit ook te ervaren in ons eigen leven?   
  download
10-09-2017 Inleiding op de Tien Geboden, de tien woorden van vrijheid  
  Voordat de Heere God aan Israël de Tien Geboden geeft wijst Hij eerst op Zichzelf. In de Bijbel vinden we wel vaker eerst de beschrijvende wijs en dan pas de gebiedende wijs. Als we de Heere leren kennen zoals Hij is krijgen we vanzelf een verlangen om Zijn wil te gaan doen. Hem kennen is Hem liefhebben en Hem liefhebben is Zijn geboden onderhouden. Deze preek gaat over drie pijlers voor het gaan leven overeenkomstig de Tien Geboden. Exodus 20:1-2.    
  download
27-08-2017 God navolgen door in liefde te wandelen   
  Ieder mens draagt de roeping om beelddrager van God te zijn, wat wil zeggen dat het de bedoeling is dat wij met ons zijn en ons doen en laten het karakter van God weerspiegelen. Dat gebeurt het meest wanneer wij in liefde wandelen. God is een God van eenheid en Hij wil niet dat mensen vervreemd van Hem, van elkaar of van zichzelf door het leven gaan. Efeze 4:23 - 5:2  
  download
     
04-08-2017 Seminar over seksualiteit  
  download
     
03-08-2017 Wandelen op de schitterende weg van Jezus  
  Efeze 2 leerde ons al dat we in Christus Jezus geschapen zijn tot een nieuwe mens (Efeze 2:10,15). In het tweede gedeelte van de brief onderwijst Paulus over hoe het leven van een wedergeboren mens er op verschillende gebieden van het leven uitziet. Efeze 4-6  
  download
     
02-08-2017 De schitterende schatten die Israël zijn toevertrouwd  
  In dit gedeelte schrijft Paulus als Jood naar heidenen die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Wij waren vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Wij stonden heel veraf van God en hadden daarom geen hoop. Maar in Christus zijn wij dichtbij gekomen. Niet alleen dichtbij God maar ook dichtbij de heilsgoederen die God aan Israël heeft geschonken. Efeze 2:11-22  
  download
     
01-08-2017 De schitterende macht van Jezus over de machten van deze wereld  
  De tekst spreekt over de listige verleidingen van de duivel. Ook wij hebben te maken met de overheden en machten van de duisternis ‘van dit tijdperk’. Met wat voor leugens en soorten kwaad hebben wij te maken in onze cultuur, in de wereld waarin wij nu leven? In ieder geval is duidelijk dat het leven ook voor ons soms een strijd is. Efeze 6:10-20  
  download
     
31-07-2017 Jezus Christus onze schitterende Verlosser  
  In Efeze 2:1-11 komt de boodschap van zonde en genade heel duidelijk naar voren. Het is een van de meest duidelijke samenvattingen van het evangelie in het Nieuwe Testament. In de eerste drie verzen wordt de toestand van de mens buiten de genade (zonder Christus) beschreven. Efeze 2:1-11  
  download
     
09-07-2017 De vervulling met de Heilige Geest: het wezen, het gevolg en de voorwaarde  
  Wat is het wezenlijke van de uitstorting van de Geest? De Heilige Geest is niet opwinding, energie of enthousiasme. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf. Zijn naam ‘Immanuel’ – God met ons – wordt meestal geassocieerd met de geboorte van Jezus. Maar het geeft ook precies weer wat er met Pinksteren gebeurde. Hijzelf kwam tot Zijn volk als nooit tevoren. Met Hem mogen wij leven. Wat betekent het om de kracht van de Geest te ontvangen? Wat is de voorwaarde voor de volheid van de Geest? Johannes 14:15-23 en Handelingen 2:22-38  
  download
     
 28-05-2017 Beloften verbonden aan gehoorzaamheid  
  Jezus zei: "Als je jij Mij liefhebt zul je mij geboden in acht nemen." Als leerlingen van Jezus willen we luisteren naar Zijn onderwijs en dat navolgen. Daar zijn rijke beloften aan verbonden. Die kan je samenvatten met drie zelfstandige naamwoorden: liefde, openbaring en aanwezigheid. Johannes 14:15-23  
  download
     
14-05-2017 Wat wil je, waar streef je naar, welke rijkdom jaag je na?  
 

Wat wil je nou ten diepste bereiken in je leven? Een contrast wordt geschetst: het gevaar van de geldzucht tegenover de goede strijd van het geloof. De Bijbel blijkt verrassend aktueel omdat het ons een juiste kijk op geld en goederen geeft en ons leert goede rentmeesters te zijn. 1 Timotheüs 6:6-19 

 
  download
     
23-04-2017 De betekenis van Jezus' opstanding  
  Aan de hand van vier afzonderlijke teksten wordt in deze preek de betekenis van de opstanding van Jezus Christus uit de dood voor ons uitgelegd.   
    download
     
09-04-2017 De verschijning van onze Heer  
  Jezus sprak vlak voor Zijn naderende einde over zaken die later zouden gaan gebeuren. Hij keek over Zijn dood heen uit naar de komst van het Koninkrijk. Paulus schreef vlak voor zijn sterven over de dag die komen gaat. Ook hij keek verder dan ons huidige leven hier op aarde. Onze hoop voor de toekomst is de verschijning van de Heer, de grote dag die gaat komen. Lukas 19:36-44  
    download
     
02-04-2017 Gods soevereine genade  
  Gods genade overtreft de zondigheid van de mens. Hij is bij machte de grootste zondaar te roepen en tot nieuw leven te wekken. Door Gods handelen met Israël krijgen wij ook meer zicht op deze soevereine genade. Daar wordt je blij van! Psalm 14:7  
    download
     
19-03-2017 Waarom zou je met Jezus leven?  
  We leven in een ongekend drukke cultuur, met name door alles wat er elke dag aan informatie op ons afkomt. Ook jongeren ervaren bewust of onbewust een grote prestatiedruk. Het leven is voor velen een wedstrijd geworden waarin er veel meer verliezers dan winnaars zijn. Temidden van de hectiek van ons moderne bestaan hebben we het nodig ook aan de voeten van Jezus te gaan zitten om tot rust te komen in Zijn nabijheid. Lukas 10:38-42  
    download
     
19-02-2017 Hij is de God van de stormen in ons leven  
  Nota bene juist toen Jezus aan boord was begon het te stormen op het Meer van Galilea als nooit tevoren. De aanwezigheid van de Heer in ons leven betekent dus niet dat wij geen stormen meer zullen meemaken. Soms zeggen wij dan tegen God: "Heer, waar bent U? Bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?" Maar het zou wel eens kunnen dat God meer in de storm aanwezig is dan wij geneigd zijn te denken. Markus 4:35-41  
    download
     
29-01-2017 Overgave aan God en aan Zijn wil  
  Na een verblijf bij de Kwasizabantu Mission in Zuid-Afrika preekt Oscar over het belang van diepgaande bekering en overgave aan God. De oproep om je af te keren van je zonden en in het reine met God te komen horen wij in ons Westerse (gemakkelijke) christendom soms te weinig. Romeinen 12:1-2  
    download
     
08-01-2017 Gods trouw aan Israël en aan ons  
  Sinds de komst van Christus naar deze wereld is Gods bijzondere relatie met het volk Israël niet opgehouden. Hij is niet teruggekomen op de bijzondere beloften die Hij gedaan heeft aan Israël en de verbonden die Hij met Israël gesloten heeft. Hij is trouw en wat Hij heeft beloofd neemt Hij niet terug. Zijn trouw aan Israël is de basis voor Zijn trouw aan ons. Romeinen 11:28-29  
    download
     
     
     
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.