Mijn droefheid neemt toe

Ds. Oscar Lohuis

Uit het hart gegrepen, profetieën over Israël

Onlangs sprak ik tijdens de livestream van Christenen voor Israël over christelijk antisemitisme en anti-Joodse complottheorieën. De inhoud van wat ik die avond deelde, stemde en stemt mij droevig. 

In zijn boek The Crucifixion of the Jews (1975) schreef Franklin H. Littell: “Als Jezus, Petrus en Paulus in de twintigste eeuw hadden geleefd, zouden ze in Auschwitz zijn omgekomen.” Daar voeg ik aan toe: dat zou dan in het ‘christelijke’ Europa gebeurd zijn. Immers, bijna alle officieren, soldaten en beulen van nazi-Duitsland waren christelijk gedoopt. Ik moet denken aan de titel van een van de boeken van dr. Hans Jansen: Christelijke theologie na Auschwitz. Nu het christendom zo blijkt te zijn afgedwaald, kunnen we toch niet verder zoals voorheen? Hoe moeten wij verder na deze onbeschrijfelijk gewelddadige uitwas van een valse leer binnen het christendom ten aanzien van Israël? Littell schreef ook: “Waar we in het Nieuwe Testament een kritische houding tegen ‘de Joden’ tegenkomen, komt die van Joden zelf. De positie van een Jood om zijn eigen volk te bekritiseren, is wezenlijk anders dan die van een niet-Jood. Paulus sprak ferme taal tegen degenen uit zijn eigen volk die Christus afwezen, maar nergens heeft hij ook maar een hint gegeven dat God het Joodse volk zou hebben verworpen.”

Loskoppeling

De niet-Joden begonnen hoe langer hoe meer de meerderheid te vormen in de vroegchristelijke kerk. Zij ontwikkelden een afkeer van de bijzondere roeping en uitverkiezing van Israël, vanwege trots op eigen etnische afkomst, waarden, taal en cultuur. Al begin tweede eeuw komen we kwade gedachten en gevoelens jegens de Joden tegen. Ignatius van Antiochië schrijft voor het eerst dat de kerk het ‘nieuwe Israël’ is geworden. Alle geloofshelden uit het Oude Testament worden gezien als geestelijke voorvaderen van de kerk, als ‘christenen voor hun tijd’. Zij worden losgekoppeld van de geschiedenis van Israël en niet gezien als aanhangers van het Joodse geloof. Ignatius noemt het Jodendom zuurdeeg dat slecht is en begint te spreken over ‘christendom’, waarbij men zich steeds meer begint af te zetten tegen het ‘Jodendom’. In de derde eeuw schrijft Cyprianus: “De uitverkiezing van de Joden is opgeheven. De verwoesting van de tempel is een oordeel over de Joden. De heidenen zullen het Koninkrijk beërven, in plaats van de Joden.” Ook schrijft hij: “Alleen op deze manier kunnen de Joden vergeving van hun zonden verkrijgen, als zij christelijk gedoopt worden en overgaan tot de christelijke (lees: niet-Joodse) kerk.” 

Hoogmoed

Keer op keer wordt duidelijk hoe hoogmoedig de christelijke kerk geworden is ten opzichte van Israël, het Joodse volk. Tegen die hoogmoed loop ik voortdurend aan, als ik merk hoe ook wij gewend wij zijn de hele Bijbel te lezen alsof het een niet-Joods, christelijk boek is. Toen het christelijke denken steeds meer verwijderd raakte van de Joodse wortels van het evangelie, werden ook steeds meer gedachtenstructuren uit de heidense filosofie overgenomen. Daardoor is er een bedekking over het christendom gekomen en het is de hoogste tijd om hard wakker geschud te worden uit deze ‘slaap’. We moeten ons ernstig zorgen maken en alles op alles zetten om het evangelie zo te leren uitleggen dat Israël daarin zijn door God gegeven blijvende plek en uitverkiezing ten volle gegeven wordt. 

Het tweede deel van mijn lezing ging over wat er in de veertiende eeuw met het Joodse volk gebeurd is in christelijk Europa toen de pest rondging. Vanwege de meest bizarre leugens, beschuldigingen en complottheorieën zijn ook toen honderdduizenden Joden vermoord, beroofd of verdreven. “In meer dan driehonderdvijftig Joodse gemeenten had moord in zijn beestachtigste vormen gewoed, weeklaagde men over martelaren die verdronken, gewurgd, opgehangen, geradbraakt of levend begraven waren. Zestig grote en honderdvijftig kleine Joodse gemeenten waren verwoest, in de as gelegd, uitgeroeid tot de laatste man.” (Werner Keller, En zijn werden verstrooid onder de volken). Ook deze afgrijselijke uitbarsting van geweld en vergieten van onschuldig bloed kwam voort uit christelijk antisemitisme. 

Dwaling

Wat zullen wij doen als deze dingen tot je doordringen? Huil. Bedrijf rouw. Toon berouw. Zwijg niet langer. Ga niet door als voorheen. Het niet erkennen van Gods blijvende beloften aan Israël is niet een bijzaak in onze theologie. Het is een dwaling die geleid heeft tot walgelijk onrecht in de naam van Jezus Christus. We zijn niet af van dit verleden. Antisemitisme neemt weer toe de laatste tien jaar. Veel christenen laat het koud. Mijn droefheid neemt toe. 

 Streamer

‘Zwijg niet langer.’

Foto: Een sculptuur op de Dom van Regensburg in Duitsland, waarbij Joden staan afgebeeld met een levensgroot varken, een onrein dier in het Jodendom. | Foto: Shutterstock

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign