Bijbelstudieseries

In overleg is het mogelijk om een serie Bijbelstudies te verzorgen in uw gemeente of kring. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Geestelijke vernieuwing door het evangelie
 2. Gods ontwerp voor een gelukkig huwelijk
 3. Mijn ziel vindt rust in God alleen
 4. Namaakgoden
 5. Jeremia: hoe pijn de deur wordt naar hoop
 6. Het evangelie Gods kracht tot behoud
 7. Israël in de Romeinenbrief: Gods plan met de volkeren en met Israël
 8. Cursus over de eerste Petrusbrief
 9. Cursus over de doop

1. Geestelijke vernieuwing door het evangelie (6 tot 8 avonden)
God heeft tot ons gesproken en ons Zijn Woord gegeven. Daarom is geestelijke vernieuwing mogelijk. Een levend geloof komt voort uit het verstaan van de waarheid. Jezus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan die waarheid die ons vrijmaakt? Wat zijn de belangrijkste Bijbelse waarheden die het fundament vormen voor ons geestelijk leven? Daar gaat deze Bijbelstudieserie over.

In de overtuiging dat het evangelie de "kracht van God tot zaligheid is voor ieder die gelooft" (Romeinen 1:16) staan we stil bij de inhoud van dat evangelie en gaan we terug naar de basis. De volgende tien vragen komen aan bod tijdens deze Bijbelstudies:

 1. Waardoor worden wij vernieuwd?
 2. Wie is God?
 3. Wat is het doel van ons leven?
 4. Wat gebeurde er aan het kruis?
 5. Wat betekent het om te geloven?
 6. Wat is de wedergeboorte?
 7. Hoe kijk je als christen naar jezelf?
 8. Hoe overwin ik mijn zonden?
 9. Hoe zullen wij dan leven?
 10. Waarom de gemeente?

De opbouw van deze studies laat zien dat leer en leven nauw met elkaar verbonden zijn. We beginnen bij God, Zijn openbaring aan ons en Wie Hij is (deel 1). Daarna staan we stil bij wat Hij voor ons heeft gedaan, de verlossing (deel 2). Voordat wij aangespoord kunnen worden om actief te zijn in het werk van de Heere, hebben wij het nodig om te horen wat God voor ons heeft gedaan in Jezus Christus en welke positie wij in Hem mogen hebben. Dan volgt het leven als christen, de relatie met onszelf, met onze naaste en met onze medechristenen (deel 3).

Oscar Lohuis heeft ook een boek geschreven naar aanleiding van deze Bijbelstudieserie met de titel Zien en Leven. Klik hier om dit boek te bestellen.


2. Gods ontwerp voor een gelukkig huwelijk (4 tot 6 avonden)
Een goed huwelijk is niet gebaseerd op gevoelens maar op toewijding aan elkaar. De Bijbel reikt ons principes aan die de basis vormen voor het bouwen aan een gelukkig huwelijk. Wanneer man en vrouw leren om bijbelse principes in praktijk te brengen zal liefde groeien en intimiteit een kans krijgen. Aan de orde komen de volgende vragen en onderwerpen:

 • Wat is het huwelijk, wat doe je als je trouwt?
 • Kan je beloven van iemand te blijven houden zolang je beiden leeft?
 • Waarom het zo goed is te wachten met seksuele omgang tot in het huwelijk?
 • Wat betekent het je ouders te verlaten?
 • Communicatie in het huwelijk, verschillende niveaus van communiceren
 • Seksualiteit, en geschenk van God; kennen we de spelregels?
 • De verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk
 • Samen geloven en één zijn in het dienen van God

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.


3. Mijn ziel vindt rust in God alleen (4 avonden)
Het kenmerk van het leven in de moderne tijd is druk en activisme. Toch zegt de Bijbel: in stilheid en vertrouwen zal uw kracht zijn. (Jes. 30:15) Alleen in God, alleen in de gemeenschap met God, vindt onze ziel haar rust. Een serie avonden over het geloofsleven dat gekenmerkt wordt door vertrouwelijke omgang met de Heer.

Aan de orde komen bijvoorbeeld:

 • Rusten in Christus, leven vanuit de ontspanning van de rechtvaardigmaking
 • Rust vinden door gebed en aandacht voor Gods Woord
 • Rust vinden door je te laten leiden door de Geest
 • De Sabbatsrust in letterlijke en geestelijke zin

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

4. Namaakgoden (4 avonden)
Misschien is het wel hét hoofdthema van de Bijbel: dat wij God alleen liefhebben en dienen en geen andere goden hebben. Alle mensen zijn religieus en verwachten ergens hun geluk en veiligheid in te vinden. Deze serie van Bijbelstudies gaat over afgoderij toen en nu. Als je er wat langer over nadenkt kom je er achter dat ook onze hedendaagse Westerse Cultuur beheerst wordt door moderne afgoden zoals schoonheid, macht, geld, prestatie en succes hebben. Iedereen heeft wel iets waardoor hij of zij hoopt gelukkig te worden. Alles dat in de plaats van God wordt gemaakt tot het ultieme is een afgod. Zowel oppervlakkige als diepe afgoden van deze tijd komen aan bod. Ook staan wij stil bij hoe wij onze eigen afgoden kunnen identificeren en hoe wij er van verlost kunnen worden. Deze serie Bijbelstudies is gebaseerd op het boek van Tim Keller, Namaakgoden, De lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop (Uitgeverij van Wijnen, Franeker, 2010) Wij hebben het nodig opnieuw te beseffen dat alleen de Heere onze God ook voor ons de enige echte Bron van levend water is.

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

5. Jeremia: hoe pijn de deur wordt naar de hoop (7 avonden)
De persoon van Jeremia is voor heel veel mensen door de eeuwen heen tot grote troost geworden. De rode draad door het boek heen is dat het lijden en de pijn, ook het lijden dat als een oordeel van God komt, door Gods trouw en genade juist de weg wordt naar het herstel en een nieuwe toekomst. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Jeremia als voorloper van Jezus Christus
 • Jeremia en zijn open en eerlijke relatie met God
 • Jeremia als profeet: geroepen tot conflict
 • Jeremia als voorbeeld van hoop die voortkomt uit pijn

Oscar Lohuis heeft in 2006 zijn thesis voor de Evengelische Theologische Faculteit in Heverlee, Leuven, België geschreven over de persoon van Jeremia. De titel van de thesis is: The preacher as person; the life of Jeremia as a paradigm for preachers today. Inmiddels is er bijbelstudiemateriaal in het Nederlands ontwikkelt op grond van deze thesis dat wordt gebruikt in deze Bijbelstudieserie.

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.


6. Het evangelie: Gods kracht tot behoud (4 tot 6 avonden)
Een serie studies over Romeinen 5 t/m 8. In tijden van herleving blijken de waarheden die Paulus uiteenzet in de Romeinenbrief elke keer weer een centrale plaats in de nemen. Zowel Maarten Luther als John Wesley kwamen tot geloof door het lezen en gaan begrijpen van de brief aan de Romeinen. Aan de orde komen o.a.:

 • De geestelijke nood van alle mensen
 • De rechtvaardiging door het geloof
 • Met Christus gekruisigd zijn: wat betekent dat?
 • Sterven aan zelf: het gekruisigde, overgegeven leven
 • Leven door de Geest: kracht van omhoog

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.


7. Israël in de Romeinenbrief: Gods plan met de volkeren en met Israël (4 avonden)
Wij leven in een bijzondere tijd omdat wij het natuurlijke herstel van Israël meemaken. Er zal ook een geestelijk herstel volgen. De natuurlijke takken van de edele olijf zullen weer op de edele stam worden geënt. We geloven in de toekomstige bekering van Israël en dat zij de Messias zullen vinden. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, en als gelovigen uit de volkeren moeten wij een nederige en niet een hoogmoedige houding jegens het Joodse volk hebben. Door Israël hebben wij zowel het Woord van God als het vleesgeworden Woord van God ontvangen. De achteruitgang van het Christendom is West-Europa staat niet los van de verschrikkelijke geschiedenis van de holocaust die in ons deel van de wereld heeft plaatsgevonden. Geestelijke vernieuwing zal niet komen tenzij wij leren wat onze plaats is ten opzichte van het volk Israël.

In Romeinen 9-11 komen aan de orde:

 • Bewogenheid en gebed voor Israël
 • Gods soevereine keuze en zijn doel met de geschiedenis
 • De verantwoordelijkheid van de mens: de weg van werken of de weg van geloof
 • Het overblijfsel, de weinigen die wel geloven zijn een teken dat geheel Israël zal geloven
 • Hoe de heiden tot geloof konden komen door het ongeloof van Israël
 • Israëls toekomstige aanvaarding van het evangelie en de opwekking die daaruit voort zal komen

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Over dit onderwerp doceert Oscar Lohuis ook binnen de Israël leergang van de stichting Near East Ministry te Voorthuizen www.nemnieuws.nl.


8. Cursus over de Eerste Petrusbrief
Deze cursus wordt gegeven door drs. ing. Pieter van den Berg.

Toegewijd en zuiver zijn, kan dat? Want ook als je Christus al wat langer volgt, kun je te maken krijgen met tegenstrijdige gevoelens over je eigen verlangens, spanning in je relaties, onbegrip in
je omgeving, teleurstelling over je eigen gemeenteleden en misschien wel twijfel aan God zelf.

De 
1e Petrus-brief maakt op pastorale wijze duidelijk hoe God juist door deze menselijke werkelijkheid
heen Zichzelf krachtig en liefdevol wil openbaren in het leven van de gelovige. Petrus gebruikt
hiervoor veel teksten en beelden uit het Oude Testament en verbindt deze telkens weer op een
verrassende manier met de woorden en het leven van Jezus, waarvan hij immers zelf hoofdgetuige
was. De rode draad door de hele brief heen is dat God gelovigen door lijden heen wil bevrijden en
genezen van zonde om vrij te worden voor Gods Geest en gehoorzaam tot Gods eer te leven. Petrus
is een ideale leermeester; hij heeft immers ook zelf alles moeten leren met vallen en opstaan.Persoonlijke verdieping en groepsgesprek zijn onderdeel van deze boeiende cursus over een
veelzeggende brief.De deelnemers kunnen beschikken over een cursusmap. Hierin wordt toelichting en informatie
gegeven die bedoeld is als ondersteuning bij de cursusavonden. Per les wordt informatie
gegeven over het tekstgedeelte dat besproken zal worden. Dit kan betrekking hebben op de
gebruikte woorden, de structuur en de bedoeling van het gedeelte voor ons nu. Daarnaast wordt
achtergrondinformatie gegeven over de brief, de auteur, de tijd dat brief geschreven werd, de
geadresseerden en hun omstandigheden. Aan het eind is een aantal vragen toegevoegd. Die kunnen
dienen tot verdieping.
Opzet van de cursus:

Les 1 – Uitgekozen om gehoorzaam, toegewijd en zuiver te zijn – kan dat? (1.1-2)
Les 2 – Gered worden - wat als het anders gaat dan ik zelf wil? (1.3-25)
Les 3 – Het ontdekken van Gods manier - stap in de cirkel van Petrus (2.1-10)
Les 4 – En nu in de praktijk – mijn eigen ik en lijden – spannend! (2.11-3.12)
Les 5 – De doop redt ons volgens Petrus – wil ik wel gered worden? (3.13-22)
Les 6 – Het leven in de wereld – saai of zuiverend? (4.1-7)
Les 7 – Het leven in de gemeente - hoe houd ik het vol? (4.8-5.7)
Les 8 – Oudere en jongere gelovigen – hoe kunnen we van elkaar leren? (5.1-5)
Les 9 – Genade – wat is dat nu precies? (5.6-14)

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.


9. De doop –opnieuw belicht vanuit de 1 Petrus-brief
Deze cursus wordt gegeven door drs. ing. Pieter van den Berg.

De doop is een wonderlijk gebeuren. We dopen al 2000 jaar maar het lijkt of we er nooit helemaal goed grip op krijgen – voor velen heeft de doop dan ook iets mysterieus. De kerk heeft door de jaren heen uiteraard een grote rol gespeeld in het duiden van de betekenis en de bedoeling van de doop. Vanaf 200 na Christus kunnen we aardig goed nagaan hoe de kerk de doop heeft gezien. Ook toen al was de kerk verdeeld over de vraag of de doop bedoeld was voor zuigelingen of volwassenen. Toch was men het er wel over eens dat je door de doop bij de kerk ging horen en daarnaast dat de doop een bepaalde belofte voor de toekomst in zich droeg. Wat die belofte precies inhield was telkens weer het onderwerp van de discussie die ook nu nog wordt gevoerd tussen Katholieken, Gereformeerden en Baptisten/Evangelischen: is dat vergeving van erfzonde, de belofte van het kindschap Gods en het eeuwige leven, de wedergeboorte, de Heilige Geest of de gave van spreken in tongen?

Toch maakt ‘het ergens bijhoren’, en ‘de verwachting dat de doop iets geeft’, dat er voor velen een zekere aantrekkingskracht van de doop uitgaat: veel mensen verlangen er naar om bij een gemeenschap te horen die echt is, waar ze zich thuis voelen en op terug kunnen vallen. Maar ook om vervolgens iets te ontvangen waar je ten diepste naar verlangt en wat op een andere manier niet verkrijgbaar lijkt te zijn. Zo verlangen veel gelovigen naar een diepere beleving van God in hun leven; ze zijn misschien al jaren trouw kerkganger maar missen het vuur, de eerste liefde, de blijdschap, de kracht en de moed om dit leven met God te leven en dan is de doop voor hen het middel dat ze aangrijpen. Voor ouders van pasgeboren kinderen geldt ook dat ze hun kinderen diezelfde waarheid en zekerheid van Gods Woord gunnen voor hun leven. De overtuiging dat de kinderdoop hiervoor is gegeven, is dan reden genoeg om de doop te laten bedienen. Verlangen en verwachting spelen dus een grote rol bij de vraag naar de doop. Maar het kan makkelijk een teleurstelling worden als het allemaal anders blijkt uit te pakken dan we dachten. Uiteraard zijn er ook altijd mensen die zich alleen uit gewoonte of traditie laten dopen, zonder geloof, verlangen en verwachting, en die zullen dan ook minder vragen hebben.

Nu is het verassend, en voor velen misschien ook wel wat schokkend, om te zien hoe Petrus in zijn eerste brief de doop aanhaalt en omschrijft in 1 Petrus 3:21. Ook daar spelen het deel uitmaken van de gemeente en hoop voor de toekomst een belangrijke rol. Maar het opvallende is dat hij de doop aanhaalt terwijl hij het heeft over lijden en sterven voor God en het oordeel over de zonde dat gaat komen, en dán de doop uitlegt als ‘redding’ en als ‘een vraag aan God om een goed geweten’. We weten dat Jezus’ naam ‘redder’ betekent. Nu gaat het erom dat we Petrus’ bedoeling van die ‘reddingsdoop’ gaan begrijpen; de centrale vraag is dan: waar moet ik van gered worden en hoe gaat dat dan in zijn werk? Of, met andere woorden, we kunnen de vraag stellen wat de doop nu eigenlijk uitbeeldt en wat voor uitwerking de doop heeft volgens Petrus. We zullen zien dat de doop beslist geen wondermiddel is, helaas voor velen! Maar toch wil God er grote dingen door tot stand brengen. Deze cursus helpt u om de bijbelse doop beter te begrijpen en meer zicht te krijgen op de geschiedenis en traditie van de (kinder- en volwassen-)doop.

 

Voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden voor een bijbelstudieserie of preekserie kunt u contact met ons opnemen. Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.