Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Onze waarden

Onze waarden

Onze waarden

Wij geloven:

 • Dat de persoon en het persoonlijke geloof en leven van de prediker het meest essentiële element vormen voor goede prediking. Gods methode is niet een bepaalde formule of vorm, Gods methode is mensen die zich door Hem willen laten leiden en zich aan Christus' heerschappij hebben overgegeven en dicht bij het Woord blijven. De prediker moet de cirkel van de relatie met Christus voortdurend trachten dicht te houden en ervoor zorgen dat er niets tussen hem en Christus in staat.
 • Dat de voorbereiding van hoofd en hart van de prediker een eerste vereiste is. Daarom moet de prediker van Gods Woord veel tijd nemen voor persoonlijk Bijbellezen en persoonlijke Bijbelstudie, en ruim tijd nemen voor gebed en het onderhouden van de relatie met God.
 • Dat het evenzeer belangrijk is inzicht te verwerven in de tijd waarin wij leven en hoe de mens van nu denkt en leeft. De prediking moet landen in de context waarin de mens van nu zich bevindt. Daarbij merken we tegelijkertijd op dat te midden van alle veranderingen van tijd en cultuur de mens zelf nog precies zo in elkaar zit als in de tijd van de Bijbel, en dat de boodschap van het evangelie daarom in zichzelf relevant is.
 • Dat het van grote waarde is de bediening van andere predikers en evangelisten (van zowel vroeger als nu) te bestuderen. Daarom willen we tijd nemen om voor het lezen van en luisteren naar (evangelisatie)preken en geschriften van predikers die werktuig zijn (geweest) in Gods hand, en ons laten inspireren door de manier van werken en leven van dienaren van het Woord van God die ons zijn voorgegaan. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar de geschriften van de hervormers, puriteinen, opwekkingspredikers en evangelisten uit de eeuwen van na de Reformatie.
 • Dat de grote geestelijke en morele nood in ons land vraagt om een nieuw initiatief en proactieve evangelisatie, waarbij de nadruk ligt op bekendmaking met de diepe inhoud van de Bijbelse boodschap door middel van spreken en schrijven.
  In de prediking van het evangelie, evangelisatie door middel van prediking, in de kracht van het Woord van God. Ook geloven wij in het primaat van de prediking in de plaatselijke gemeente, en dat het door het horen van het Woord van God is dat mensen tot geloof en herstel komen.
 • In de sola's van de Reformatie: Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Soli Deo Gloria.
 • Dat het evangelie een boodschap is van zonde en genade, dat de mens verloren is buiten Christus en dat vanuit een besef van verlorenheid en geestelijke nood mensen tot Christus komen.
 • Dat het evangelie het antwoord bevat voor het meest fundamentele probleem van de mens, namelijk zijn vervreemding van God, van waaruit alle andere problemen van de mens zijn voortgekomen.
 • Dat evangelisatie en de response die mensen geven op de boodschap zijn bedoeld om God te verhogen en vereren, en niet de mens.
 • Dat mensen bekend maken met het evangelie een daad van naastenliefde is.
 • Dat ieder mens van meer waarde is dan welke aardse rijkdom of macht er maar bestaat; dat ieder mens beelddrager Gods is, en met respect behandeld dient te worden.
 • Dat bidden en werken in balans moeten zijn met elkaar, dat inspanning en ontspanning samen optrekken. Dat er hard gewerkt wordt in het besef dat het de Heer is die ten diepste aan het werk is, dat het Zijn werk is en niet dat van ons.
  In leiding geven in liefde en niet door overheersing.
 • Dat sommigen zijn geroepen om een dienaar van het Woord te zijn zonder de (algehele) verantwoordelijkheid voor een gemeente te dragen.
 • In nauwe samenwerking met anderen, in het belang van netwerken en in het dienstbaar zijn aan plaatselijke gemeenten en organisaties.
 • Dat evangelisten en predikers ook zelf geestelijke begeleiding nodig hebben.
 • Dat het belangrijk is om zelf mensen op te zoeken en naar de mensen toe te gaan, dat wij geroepen zijn om uit te reiken naar mensen en niet te wachten totdat mensen naar ons toekomen.
 • In het gratis uitdelen van het goede nieuws, het gratis aanbieden van het evangelie, zonder daar vergoeding voor te vragen. Voor inkomsten zijn wij voornamelijk afhankelijk van giften van derden.
 • Dat het evangelie niet recht verkondigd kan worden zonder besef van verbondenheid met het Joodse volk en de Joodse wortels van het evangelie. In een wereld en tijd waarin Jodenhaat, antisemitisme en antizionisme (opnieuw) sterk in opkomst zijn is steun aan en gebed voor het volk en land van Israël van groot belang voor de geestelijke gezondheid van de gemeente van Jezus Christus. Het toekomstige heil in de wereld is verbonden met de vrede van Jeruzalem. Het Koninkrijk van God zal niet komen buiten Israël om.
 • Dat mensen die meebidden en trouw zijn in de bediening van de voorbede van essentieel belang is.
 • Dat we voor deze bediening kunnen vertrouwen op de voorziening van de Heere God.