Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2018

jan 2018 - dec 2018
Preken uit dit jaar
24-12-2018
Bijbeltekst(en): Lukas 2:22-32
We kunnen zelf zo onze ideeën hebben over wanneer we klaar zijn om dit leven hier op aarde te verlaten. Bijvoorbeeld dat een relatie nog hersteld moet worden, of dat onze kinderen eerst nog tot geloof moeten komen. Maar wat zegt de Bijbel daarover? Hoe zou God daar tegenaan kijken?
16-12-2018
Bijbeltekst(en): Psalm 73:23-26 & Jesaja 9:5
De basis voor onze behoudenis ligt niet in onszelf, maar in Christus. In deze preek gaat het over 1. hoe wij christen worden en 2. hoe wij het christelijke leven kunnen leiden. Voor beiden geldt dat niet wijzelf, maar Hij het fundament is. We zijn zo geneigd om alles vooral bij onszelf neer te leggen en te denken dat we het zelf voor elkaar moeten krijgen. We worden opgeroepen te leven door geloof in de Heere Jezus, vertrouwen op Hem. Luister naar deze bevrijdende boodschap, die de Heere tot zegen heeft gemaakt voor
02-12-2018
Bijbeltekst(en): Johannes 4:1-9
Terwijl ik preekte werd ik zelf ook diep getroffen door Gods liefde voor zondaren. Ik noemde het ook ‘de achtervolging van de Hemel’. God zoekt dwalende, lijdende en soms eenzame zondaars op. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij openbaart Zich aan mensen die zich in allerlei ellendige, duistere en zondige toestanden bevinden. Het is niet zo dat God niets gedaan heeft of doet aan de ellende in deze wereld! Hij is niet ver weg gebleven, op een afstand blijven toekijken. Hij zoekt ons elke keer weer op.
18-11-2018
De waarheid zal ons vrijmaken, zei Jezus. Even daarna sprak Hij over hoe de Zoon (Hijzelf dus) ons vrijmaakt. De waarheid is dus niet 'iets', maar is een persoon. Evenzo is 'gerechtigheid' niet iets. Hijzelf is onze gerechtigheid. Omdat Hij nooit verandert -Hij is dezelfde gister, vandaag en tot in eeuwigheid- verandert dus ook onze gerechtigheid nooit! Wij zijn en worden behouden door Hemzelf. We mogen leren leven door de waarheid die is in Christus Jezus. Hierdoor kunnen wij de aanvechtingen en de aanklachten van de vijand, van satan, overwinnen. We mogen leren om te zeggen: 'Niet ik, maar Hij!'.
18-11-2018
Bijbeltekst(en): Jesaja 6:1-8
Jesaja was een zeer ontwikkeld man. Hij had Gods Woord al veelvuldig aan anderen doorgegeven. Toch kreeg hij alsnog veel meer zicht op Wie de Heere is. Toen de aardse koning Uzzia stierf kreeg Jesaja een alles veranderend visioen van de hemelse Koning, van wiens heerlijkheid de hele aarde is vervuld. Hij werd zich diep bewust van zijn persoonlijke zonden. Wat waren die? Wat gebeurde er daarna met deze profeet? Deze preek gaat opnieuw over wat er met ons gebeurt wanneer wij de Heere beter leren kennen.
14-10-2018
Bijbeltekst(en): Ezechiël 36:25-27 & Psalm 63
Een mens heeft van nature niet een verlangen naar God. De Bijbel zegt: ‘Er is niemand die God zoekt.’ Iemand die een hart van steen heeft naar God toe, hoort Hem niet, reageert niet op Hem en heeft geen relatie met Hem. Maar de Heere is in staat het hart van steen weg te nemen er een hart van vlees voor in de plaats te geven. Daardoor verandert een mens van binnenuit, omdat er andere verlangens komen. Alleen daardoor kan iemand echt veranderen, van binnenuit.
07-10-2018
Bijbeltekst(en): Jesaja 49:60-62
Tijdens de Israëlzondag sprak Oscar over dit thema. In de Bijbel staan heel wat teksten die gaan over hoe de Heere zijn volk Israël weer terug zal brengen naar het land dat Hij aan hen heeft beloofd. Deze teksten zijn niet allemaal vervuld door de terugkeer uit Babylon en kunnen we ook niet op de gemeente toepassen door ze te vergeestelijken. Wat hebben de recente ontwikkelingen, de herrijzenis van Israël en de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land ons als kerk te zeggen? Waarom zeggen wij dat Israël een teken van hoop is voor de wereld?
30-09-2018
Hij heeft de overwinning in de strijd behaald en wij mogen vanuit die overwinning ons leven leiden. We mogen rusten in het volbrachte werk van Christus, wat ook inhoudt dat Hij de overwinning over al onze zonden, onze schuld, de dood en satan heeft behaald. We strijden niet voor een positie van overwinning, maar vanuit een positie van overwinning. Het is allemaal ten diepste de strijd van de Heere en niet onze strijd.
Pagina 1 van 4