Preken 2018

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
02-12-2018 De zoekende liefde van God: de achtervolging van de Hemel
(Johannes 4:1-9)
 
  De Pijler - Lelystad
Terwijl ik preekte werd ik zelf ook diep getroffen door Gods liefde voor zondaren. Ik noemde het ook ‘de achtervolging van de Hemel’. God zoekt dwalende, lijdende en soms eenzame zondaars op. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij openbaart Zich aan mensen die zich in allerlei ellendige, duistere en zondige toestanden bevinden. Het is niet zo dat God niets gedaan heeft of doet aan de ellende in deze wereld! Hij is niet ver weg gebleven, op een afstand blijven toekijken. Hij zoekt ons elke keer weer op.
Deze preek op Youtube bekijken.
 
  download
     
25-11-2018 De bekering van Paulus, hoe het zien van Jezus ook ons verandert
(Handelingen 9 + 22 en Filippenzen 3:4-11)
 
  Brandpunt Kapel - Doorn
Saulus was een succesvolle en trotse jongeman toen hij in zijn wagen op weg naar Damascus zat. Ineens verscheen hem een helder licht. Jezus openbaarde Zich aan hem. In Filippenzen 3 geeft Saulus (Paulus) een getuigenis van wat het innerlijk bij hem veranderd heeft. Hoe hij veranderde van een man die vertrouwde op afkomst, leer, verdiensten en goede werken, in een man die alleen bouwde op Jezus en Zijn genade. Slechts één ding werd belangrijk voor hem, het kennen van Jezus Christus.
 
  download
     
18-11-2018 Hoe het zien van de Heere ons verandert (Jesaja 6:1-8)  
  VGB Bethel - Hattem
Jesaja was een zeer ontwikkeld man. Hij had Gods Woord al veelvuldig aan anderen doorgegeven. Toch kreeg hij alsnog veel meer zicht op Wie de Heere is. Toen de aardse koning Uzzia stierf kreeg Jesaja een alles veranderend visioen van de hemelse Koning, van wiens heerlijkheid de hele aarde is vervuld. Hij werd zich diep bewust van zijn persoonlijke zonden. Wat waren die? Wat gebeurde er daarna met deze profeet? Deze preek gaat opnieuw over wat er met ons gebeurt wanneer wij de Heere beter leren kennen.
 
  download
     
18-11-2018 Jezus onze gerechtigheid (1 Korinthe 1:30-31, Johannes 8:31-36)  
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
De waarheid zal ons vrijmaken, zei Jezus. Even daarna sprak Hij over hoe de Zoon (Hijzelf dus) ons vrijmaakt. De waarheid is dus niet 'iets', maar is een persoon. Evenzo is 'gerechtigheid' niet iets. Hijzelf is onze gerechtigheid. Omdat Hij nooit verandert -Hij is dezelfde gister, vandaag en tot in eeuwigheid- verandert dus ook onze gerechtigheid nooit! Wij zijn en worden behouden door Hemzelf. We mogen leren leven door de waarheid die is in Christus Jezus. Hierdoor kunnen wij de aanvechtingen en de aanklachten van de vijand, van satan, overwinnen. We mogen leren om te zeggen: 'Niet ik, maar Hij!'.
 
  download
     
14-10-2018 Komen tot Jezus  
  Celebration 30 plus/min -Elburg  
  download
     
14-10-2018 Verlangen naar God (Ezechiel 36:25-27 en Psalm 63)  
  BG De Ark - Assen
Een mens heeft van nature niet een verlangen naar God. De Bijbel zegt: ‘Er is niemand die God zoekt.’ Iemand die een hart van steen heeft naar God toe, hoort Hem niet, reageert niet op Hem en heeft geen relatie met Hem. Maar de Heere is in staat het hart van steen weg te nemen er een hart van vlees voor in de plaats te geven. Daardoor verandert een mens van binnenuit, omdat er andere verlangens komen. Alleen daardoor kan iemand echt veranderen, van binnenuit.
 
  download
     
07-10-2018 De betekenis van de terugkeer van de Joden naar het land Israël (Jesaja 49, 60 en 62)  
  VEG De Ark - Gorinchem
Tijdens de Israëlzondag sprak Oscar over dit thema. In de Bijbel staan heel wat teksten die gaan over hoe de Heere zijn volk Israël weer terug zal brengen naar het land dat Hij aan hen heeft beloofd. Deze teksten zijn niet allemaal vervuld door de terugkeer uit Babylon en kunnen we ook niet op de gemeente toepassen door ze te vergeestelijken. Wat hebben de recente ontwikkelingen, de herrijzenis van Israël en de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land ons als kerk te zeggen? Waarom zeggen wij dat Israël een teken van hoop is voor de wereld?
 
  download
     
30-09-2018 Wij delen in de overwinning die Christus heeft behaald (Jozua 5:13-6:2 en Johannes 20:19-20)  
  Baptistengemeente - Meppel
Hij heeft de overwinning in de strijd behaald en wij mogen vanuit die overwinning ons leven leiden. We mogen rusten in het volbrachte werk van Christus, wat ook inhoudt dat Hij de overwinning over al onze zonden, onze schuld, de dood en satan heeft behaald. We strijden niet voor een positie van overwinning, maar vanuit een positie van overwinning. Het is allemaal ten diepste de strijd van de Heere en niet onze strijd.
 
  download
     
23-09-2018 Christus, de Rots van ons behoud; we zijn werkelijk vrij door het bloed van het Lam!
(Psalm 24, Johannes 20:19-20, Hebreeën 13:20-12; Hebreeën 9:11-12)
 
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
De Heere Jezus Christus heeft de verantwoordelijkheid voor al onze zonden en al onze zorgen overgenomen. Hij ging borg staan voor onze schuld. Omdat wij failliet gingen konden we de schuld niet afbetalen. Hij nam de schuld over. Dat niet alleen, met Zijn bloed heeft Hij deze enorme schuld afbetaald. In deze preek staan we stil bij de onschatbare waarde van het bloed van Christus. Wanneer we ons hiervan bewust worden, gaan we ons realiseren dat we werkelijk vrij zijn door Zijn lijden en Zijn opstanding uit de dood.
 
  download
     
09-09-2018 De komst van Gods Koninkrijk, wat houdt dat in? (Jesaja 49, 60 en 62)  
  Maranatha - Veenendaal
In de profetische boeken, zoals het boek Jesaja, komen wij veel teksten tegen die gaan over een bijzondere tijd die zal aanbreken in deze wereld. Daarin zullen het land Israël en de stad Jeruzalem (Sion) een belangrijke rol vervullen. Deze preek gaat over waarom het niet mogelijk is al deze teksten te vergeestelijken -door uit te leggen dat deze profetieën vervuld worden door de gemeente hier en nu- en hoe het huidige herstel van Israël de voorbode is voor de komst van het Koninkrijk. Waarom is Israël een teken van hoop voor de wereld?
 
  download
     
09-09-2018 Toen ik Hem zag (Openbaring 1:9-18)  
  Baptistengemeente - Katwijk
Door moeilijkheden, pijn en verliezen gaan wij vaak zitten piekeren over onszelf. Johannes zat als oude man op het eiland Patmos, als weggevoerde gevangene, ‘deelgenoot in de verdrukking’. Ook hij zal het moeilijk hebben gehad met zijn omstandigheden en met zichzelf. Toen hoorde hij ineens een stem. Ook voor ons is het horen van de stem van God van wezenlijk belang. Daardoor ging Johannes zijn hele tijd op dat eiland anders zien en beleven. ‘Toen ik hem zag’, schreef Johannes. Wanneer wij Christus zien wordt alles anders.
 
  download
     
08-08-2018 Israël temidden van de volkeren. (Genesis 41:37-57)  
  Reveilweek 3 - Voorthuizen
Jozef in Egypte is een beeld van Israël te midden van de volkeren. Hij werd gezegend en werd tot een zegen. We leren van Jozef dingen voor onszelf, maar ook leren wij over Gods plan met deze wereld, waarin Israël nog steeds een bijzondere rol vervult.
 
  download
     
06-08-2018 Waar is God als dingen misgaan? (Genesis 39:20-23)  
  Reveilweek 3 - Voorthuizen
Hoe kan er zoveel lijden zijn als God liefdevol en almachtig is? 
 
  download
     
05-08-2018 Waarom Jozef niet toegaf aan verleiding (Genesis 39:1-12)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
Alleen door het kennen van de Heer en het leven voor Zijn Aangezicht zullen we een ander leven kunnen leiden.
 
  download
     
29-07-2018 Een leven vol lijden. (Genesis 37:18-36)  
  Reveilweek - Voorthuizen
Het leven van Jozef is heeft zich heel bijzonder ontwikkeld, maar Jozef heeft ook zijn deel aan het lijden gehad. In de levens van zoveel mensen die we in de Bijbel tegenkomen heeft ook veel lijden plaatsgevonden. Kunnen wij God vertrouwen, ook als wij lijden? Zijn wij bereid te lijden voor het doen van de wil van God? We worden opgeroepen de dingen over te geven aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.
 
  download
     
29-07-2018 Waarom geen seks voor het huwelijk? (1 Thessalonicenzen 4:1-8)  
  VEZ - Zwolle
Waarom zou je moeite doen om seksueel rein te blijven? Wat zijn de grenzen die God heeft aangegeven met betrekking tot seksualiteit? Waarom zou je kiezen voor zelfbeheersing?
 
  download
     
26-07-2018 Vergeving en verzoening (Genesis 44:30-45:15)  
  Reveilweek Voorthuizen
Jozef werd niet bitter door alle ellende die hij had meegemaakt. Het heeft hem juist gevormd. Door vergeving wordt je vrij, haat daarentegen houdt je gebonden. Deze ochtend met de jongvolwassenen was bijzonder gezegend. Het woord kwam binnen en heeft veel losgemaakt.
 
  download
     
24-07-2018 Hoe kon het dat Jozef zo’n sterke morele ruggengraat had en niet toegaf aan de verleiding? (Genesis 39:1-12)  
  Reveilweek Voorthuizen  
  download
     
08-07-2018 De doop (Handelingen 2:37-41)  
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
Waarom de geloofsdoop, wat is de betekenis van de doop door onderdompeling en wat is de voorwaarde om gedoopt te worden?
 
  download
     
01-07-2018 Jozua 8  
  Vrije Baptistengemeente - Dokkum  
  download
     
24-06-2018 Wees sterk in de Heere (Efeze 6:10-20)  
  Koningskerk - Haarlem
Wat we nodig hebben in de kerk -in iedere plaatselijke gemeente- zijn mensen die geleerd hebben om sterk te zijn in de Heere. Het is ook een oproep die de apostel Paulus doet: Wees sterk in de Heere. De vijand van onze ziel wil ons zwak maken en heeft daartoe slimme tactieken bedacht. Zijn we ons daarvan bewust, bieden we tegenstand en doen we onze wapenrusting aan? Het zal uiteindelijk verre van teleurstellen als we bereid zijn de prijs te betalen voor het sterk zijn in Hem, om te leren leven in de sterkte van Zijn kracht.
 
  download
     
03-06-2018 Hoe de grootheid van God ons bemoedigt (Jesaja 40:12-31)  
  De Pijler - Lelystad
Het volk Israël bevond zich tijdens de bediening van Jesaja op een gegeven moment in een zeer benauwde situatie. Sanherib, de koning van Assyrië, en zijn legeraanvoerder, dreigden Jeruzalem te vernietigen. Toch weet Jesaja van tevoren dat dit niet zal gebeuren. Hij bemoedigt het volk door hen te herinneren aan Gods onvergelijkbare grootheid. Hun recht en hun situatie gaat aan de Heere niet voorbij. Hij is veel groter dan alle machtige volken en koningen bij elkaar. Hij vernieuwt de kracht van wie Hem verwachten. Dat het slecht afloopt met Sanherib en zijn leger kun je lezen in 2 Koningen 18-19.
 
  download
     
20-05-2018 Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest?  
  Baptistengemeente - Veenendaal
De mensen die in Handelingen 2 vervuld werden met de Heilige Geest, werden in Handelingen 4 opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dit laat ons zien dat ook wij opnieuw vervuld kunnen worden met de Geest. Het is zelfs een opdracht die we krijgen: Word vervuld met de Geest! Blijkbaar ligt er ook iets bij ons om vol van de Geest te zijn. Wat kunnen wij doen om een overvloeiende beker te hebben, en niet slechts te leven van een bodempje onderin de beker?
 
  download
     
13-05-2018 Jezus' bediening vanuit de hemel (Handelingen 1:1-14)  
  RefBap - Urk
(omschrijving volgt) 
 
  download
     
08-04-2018 Bordeel in je broekzak  
  VBG - Heerenveen
Pornografie is door internet erg dichtbij gekomen. Velen zeggen dat het geen kwaad kan, maar dat wordt tegen beter weten in gezegd. Het is erg verontrustend dat er door de overheid niets gedaan wordt om de verspreiding van porno tegen te gaan. Laat de overheid haar verantwoordelijkheid op zich nemen om onze kinderen zo veel mogelijk te beschermen tegen de verwoestende macht van porno. In deze toespraak wordt eerst gesproken over hoe God seksualiteit en intimiteit bedoeld heeft. Daarna worden redenen gegeven om porno uit je leven weg te doen. 
 
  download
     
01-04-2018 De opstandig van Jezus neemt onze angst weg (Mattheüs 28:1-20)  
  Evangelische Gemeente - Bommelerwaard (Kerk met Passie)
Toen de vrouwen bij het graf kwamen was er plotseling een aardbeving. Een engel verscheen aan hen en zei tegen hen: "Wees niet bevreesd". Angst speelt in ieder mensenleven een rol. Door de opstanding van Jezus kunnen we tot rust komen en kan ons hart vervuld worden met blijdschap in plaats van angst.
 
  download
     
25-03-2018 Het heiligen van Gods Naam (Exodus 20:7 en Psalm 63:1-6)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
Het vierde gebod zegt ons de naam van God niet ijdel te gebruiken. Wat betekent dat? Daar tegenover staat het heiligen van Gods naam, waar Jezus ons in het Onze Vader voor heeft leren bidden. Hoe wordt Gods naam geheiligd in ons leven? Hoe kunnen wij leven op zo’n wijze dat God geëerd wordt door ons heen? Met het thema van deze preek komen wij uit op de fundamentele roeping van ieder mens. Het geeft antwoord op de vraag wat ten diepste het doel van de mens is. De Heere heeft rijke zegen gegeven in deze dienst. 
 
  download
     
18-03-2018 Waarom christenen iets met Israël hebben (deel 2).  
  VBG De Ark - Goor
Als je christen wordt krijg je ook iets met Israël. Dat lijkt logisch, als je iemand wordt die regelmatig in de Bijbel gaat lezen. Toch is het vaak niet zo. Veel christenen laten het denken over en betrokkenheid bij Israël naast zich liggen. Deze preek zal helpen je ervan bewust te worden waarom dit belangrijk is.
 
  download
     
11-03-2018 Hoe worden wij vervuld met Gods liefde? (Joahnnes 4)  
  Doopsgezinde Kerk - Ouddorp
Jezus moest door Samaria gaan, toen Hij van Judea naar Galiliea ging. Dat was geografisch helemaal niet zo, want je ging (en gaat) niet over de bergen van Judea en Samaria naar Galiliea, maar door de Jordaanvallei of langs de kust. Toch 'moest' hij door Samaria, omdat God wist dat er een vrouw was met een diepe nood. De ontmoeting die zij met Jezus heeft verandert haar leven totaal. Zo gebeurt dat nog steeds, dat door Jezus de liefde van God het hart van de mens vervult, waardoor alles anders wordt.
 
  download
     
25-02-2018 Zie dit is uw God (3e van 3)  
  VBG - Hattem
De liefde van God.
 
  download
     
25-02-2018 Wij zijn zij? Oproep tot opwekking.   
  De Fontein - Emmeloord
In Openbaring 7:9-17 wordt gesproken over een grote schare -uit alle stammen, talen, volkeren en naties van de aarde- die voor de troon staan. Samen met honderden miljoenen engelen aanbidden zij God. Eén van de ouderlingen vraagt aan Johannes: 'Wie zijn zij?' Wie zijn de mensen die straks zullen staan voor de troon? Wat kenmerkt hun leven? Waaraan herkennen wij de mensen die behouden zullen worden en het eeuwige leven zullen beërven? Een preek die als een opwekkingspreek ervaren werd door de hoorders. Het is dezelfde preek als die van 18 februari, maar toch weer anders. 
 
  download
     
18-02-2018 Zie dit is uw God (2e van 3)  
  VBG - Hattem
De heiligheid van God. Wat betekent het dat Hij heilig is en hoe verandert Zijn heiligheid ons leven? Hem leren aanbidden is het antwoord op veel van onze nood.
 
  download
     
18-02-2018 Wie zijn zij?  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
In Openbaring 7:9-17 wordt gesproken over een grote schare -uit alle stammen, talen, volkeren en naties van de aarde- die voor de troon staan. Samen met honderden miljoenen engelen aanbidden zij God. Eén van de ouderlingen vraagt aan Johannes: "Wie zijn zij?" Wie zijn de mensen die straks zullen staan voor de troon? Wat kenmerkt hun leven? Waaraan herkennen wij de mensen die behouden zullen worden en het eeuwige leven zullen beërven?
 
  download
     
14-02-2018 Bidden is gevaarlijk (Mattheüs 6:19-34)  
  Morgenster - Urk
Het is niet zonder risico om te gaan bidden en godsdienstig te worden. Soms is God daar niet blij mee. Wat maakt het verschil?
 
  download
     
11-02-2018 Zie dit is uw God (1e van 3)  
  VBG - Hattem
De grootheid van God. We zeggen zo snel dat we God hebben leren kennen, maar dat is nog maar heel beperkt. We kunnen Hem nog veel beter leren kennen. We mogen Hem niet verlagen tot onze dienaar, maar worden geroepen om Hem te gaan dienen. 
 
  download
     
28-01-2018 Wat is een geestelijke opwekking?  
  RefBap - Urk
Wat zijn kenmerken van een geestelijk ontwaken? Wat is een opwekking die overeenkomt met wat de Bijbel zegt over een uitstorting van de Heilige Geest? 
 
  download
     
24-01-2018 Het huwelijk in Bijbels perspectief  
  NH Opstandingskerk - Nunspeet  
  download
     
07-01-2018 De heiligheid en de grootheid van God (Jesaja 40:12-31)  
  Het is gemakkelijk voor de mens om te groot van zichzelf te denken en te klein over God te denken. In Jesaja 40 komt de onvergelijkbare grootheid van God naar voren. Het geeft ons een indruk van de majesteit van God. In veel christendom van vandaag staat de mens soms zo centraal. Dat is een doodlopende weg. Radicale gerichtheid op God zal ons geloof versterken, ons gebed vrijmoediger maken en onze vreugde doen toenemen.  
  download
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.